رشته دندان پزشکی دانشگاه شی ان چین

دندان پزشک
دانشگاه شی آن

رشته دندان پزشکی دانشگاه شی ان چین

دانشجویان دندانپزشکی در دانشگاه شی ان یک دوره ۶ ساله را طی می کنند تا مدرک دکترای خود را بگیرند.
دانشجویان اعزامی ۴ سال را به زبان انگلیسی و ۱ سال را کارآموزی برای ارتباط با بیمار و کار در بیمارستان سپری می کنند.
همچنین دانشجویان برای ارتباط با بیماران و اینکه دوره کارآموزی را بهتر سپری کنند باید به زبان چینی مسلط باشند.

دندانپزشکی

۴۰۰ واحد

زندگی در خوابگاه مدرن دانشگاه

دانشگاه مورد تایید MSI

بدون نیاز به آزمون ورودی

مدرک اخذ شده مورد تایید بسیاری از کشورهای جهان است

وجود دانشجوهای بین المللی و ایجاد رابطه با دانشجویان سایر کشورها

خوابگاه های مدرن

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر